Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις

Eκμίσθωση της καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου στη θέση «Στρογγυλό» Τ.Κ. Νεοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου (αρ. τεμαχίου 18 αναδασμού 1976) (πρώην σχολικός κλήρος), με ATAK:  01019385371-Αγροτεμάχιο–Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Στρογγυλό» Τ.Κ. Νεοχωρίου, με Ε: 31.016 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  χίλια τριακόσια δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ετησίως [1.302,67€], ήτοι: εκατόν οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά [108,56€] μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα δι...

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκέμβριος 2017 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου στη θέση «Χάνι» Τ.Κ. Ασφάκας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου (αρ. τεμαχίου 95 διανομής 1933) (πρώην σχολικός κλήρος) : 1. ATAK:  01019387588 - Αγροτεμάχιο –Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Χάνι» Τ.Κ. Ασφάκας, Ε: 16.582 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [696,44] εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά ετησίως ήτοι: πενήντα οκτώ ευρώ και τρία λεπτά [58,03€] μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο ...

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκέμβριος 2017 Περισσότερα »
Εσωτερική οδοποιία Δ.Κ. Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Κ. Ελεούσας», με προϋπολογισμό 365.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 20 Δεκέμβριος 2017 Περισσότερα »
Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ισόγειο κατάστημα» στην Τ.Κ. Λοφίσκου

Ο Δήμαρχος ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειο κατάστημα» εμβαδού 87 τ.μ., (κύριοι χώροι 58,52τ.μ. &  βοηθητικοί χώροι 28,48τ.μ.) το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Λοφίσκου [Δ.Ε. Πασσαρώνος] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 61,65 € μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο (Ν. 4242/2014/28.02.2014)      Η δημοπρασία θα γίνει στο...

Αναρτήθηκε στις 11 Δεκέμβριος 2017 Περισσότερα »
Υπηρεσίες Οργάνωσης Χωρικών Δεδομένων Δήμου Ζίτσας με χρήση GIS

Ο Δήμαρχος Ζίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Οργάνωσης Χωρικών Δεδομένων Δήμου Ζίτσας με χρήση GIS», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναρτήθηκε στις 06 Δεκέμβριος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια μηχανήματος (ελκυστήρα) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα - κλαδοκόπου, για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκήρυξε ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια “μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου”, συνολικού προϋπολογισμού δαπά-νης 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περι-γράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 12/2017 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 05 Δεκέμβριος 2017 Περισσότερα »
Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης», με προϋπολογισμό 143.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2017 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ) ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & «ΚΑΣΤΡΙ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση μιας εκτεταμένης δημοτικής έκτασης, δασικής κυρίως, στο όρος Κασιδιάρης, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.840 στρεμμάτων,  η οποία εκτείνεται στις κορυφές και θέσεις με τοπωνύμια «Καραβαμιά, Προφήτης Ηλίας, Κρανιές, Έλατος, Καστρί και Ράχες» και αποτελεί τμήμα των δημοτικών δασών των Τ.Κ. Αετόπετρας, Δεσποτικού, Σουλόπουλου και “Καστρί” Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας, για την υλοποίηση και εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με ελάχιστο όριο πρώτης προ...

Αναρτήθηκε στις 31 Οκτώβριος 2017 Περισσότερα »
Εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως 260 κ.μ. ξυλείας συστάδων 1α και 2α Δημοτικού Δάσους Εκκλησοχωρίου

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι: Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως 260 κ.μ. ξυλείας μετατρεπόμενο σε 208 τόνους καυσοξύλων από τις κάτωθι συστάδες :

Αναρτήθηκε στις 24 Οκτώβριος 2017 Περισσότερα »
Δημοπρασία του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου»,

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου», με προϋπολογισμό 45.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Αναρτήθηκε στις 05 Οκτώβριος 2017 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

6,8° Υγρασία: 78% Άνεμος: 4 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα