Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις

Περίληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης κυλικείου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Ζίτσας  ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες  προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης σχολικού κυλικείου  του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ζίτσας, για εννέα χρόνια. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Ζίτσας  (Λ.Πασσαρώνος 1,Τ.Κ:45445, Ελεούσα Δημαρχείο) στις 18 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ. Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθ...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2018 Περισσότερα »
Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Νεοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου:«Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Νεοχωρίου», με προϋπολογισμό 27.600,00 (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 14 Μάρτιος 2018 Περισσότερα »
Τοιχία αντιστήριξης σε δρόμους της Τ.Κ. Λευκοθέας του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου:«Τοιχία αντιστήριξης σε δρόμους της Τ.Κ. Λευκοθέας του Δήμου Ζίτσας», με προϋπολογισμό 26.000,00ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 14 Μάρτιος 2018 Περισσότερα »
Υπηρεσία επίβλεψης & παρακολούθησης πόσιμου ύδατος - έλεγχος χλωρίωσης και ανάλυσης αποβλήτων για το περιβάλλον - χλωρίωση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης/προμήθεια χλωρίου & λοιπά χημικά για ανάγκες Τ.Κ. Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «επίβλεψη & παρακολούθηση πόσιμου ύδατος - έλεγχος χλωρίωσης και ανάλυσης αποβλήτων για το περιβάλλον - χλωρίωση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης/προμήθεια χλωρίου & λοιπά χημικά για ανάγκες τ.δ. Δήμου Ζίτσας». Ο ενδεικτικός προϋπολο...

Αναρτήθηκε στις 21 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »
Ορθή Επανάληψη- Συντήρηση Γηπέδων Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία “Συντήρηση Γηπέδων Δήμου Ζίτσας”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 04/2018 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 72.455,61 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »
Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την  «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 73.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%.

Αναρτήθηκε στις 15 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕIA ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (οικοδομικά υλικά- τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα) προϋπολογισμού 193.394,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αναρτήθηκε στις 14 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »
Ανάπλαση οικισμού Ελεούσας από Ο.Τ. 142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την  με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Ελεούσας από Ο.Τ. 142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 1.187.701,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) Αφορά, στην κατασκευή πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών ΑΜΕΑ, στην προμήθεια καιεγκατάσταση αστικού εξοπλισμού όπως καθιστικά και καλάθια απορριμμάτων, στη διαμόρφωση διαβάσεων πεζών, στην πρόβλεψη κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμά...

Αναρτήθηκε στις 14 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »
Συνδέσεις και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου της Τ.Κ. Γαρδικίου

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Συνδέσεις και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου της Τ.Κ. Γαρδικίου», με προϋπολογισμό 32.700,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 58/2017 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 26.370,97 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφ...

Αναρτήθηκε στις 14 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »
Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας», με προϋπολογισμό 20.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 48/2017 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 16.451,61 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς...

Αναρτήθηκε στις 14 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

10,2° Υγρασία: 84% Άνεμος: 5 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα